O projektu


„Pandemie COVID-19 ovlivnila a vyvinula tlak na systémy vzdělávání a odborné přípravy po celém světě včetně EU. Přinesla zásadní změny ve způsobech vzdělávání, vyučování, komunikaci a spolupráci ve vzdělávacím sektoru. To vše mělo dopad na studenty, jejich rodiny, učitele, školitele, pracovníky vzdělávacích organizací i na širší společnost.“: tyto závěry Rady o boji proti krizi COVID-19 ve vzdělávání a odborné přípravě byly pro projektové partnerství STAY+ výchozím bodem k myšlence projektu, která kombinuje současný digitální pokrok ve výukových technologiích, a zároveň má účastníkům vzdělávání poskytnout podpůrné a motivační vzdělávací prostředí.

V tomto kontextu je STAY+ projekt, který má využít techniky gamifikace pro podporu pozitivní chování SŠ studentů během pandemie, ale i po ní. Projekt se snaží poskytnout inovativní řešení pro pracovníky v oblasti odborného vzdělávání, pro které je mnohdy náročné zapojit mladé studenty (ve věku 15–21 let) do online vzdělávání. Studenti SŠ, zejména nematuritních oborů, se vykazovali nejnižší účastí a mírou aktivního zapojení do on-line vyučování.

Projekt se proto zaměřuje na podporu pozitivního chování, které přispívá k osobní a duševní pohodě (wellbeing) studentů, a celkově zlepšuje jejich zapojení a setrvání v odborném vzdělávání.

STAY+ se zaměří na tyto přístupy:

  • gamifikuje osvědčené postupy z oblasti podpory wellbeingu studentů do vzdělávací digitální platformy Stay+
  • použije techniky digitálního marketingu do vzdělávacího prostředí
  • použije lokalizaci dat

Projekt bude založen na konceptu interaktivní aplikace 'Stay', která pilotně zavedla systém odměn pro mladé studenty, kteří dodržují vládní směrnice Velké Británie přijaté v rámci opatření COVID-19 . Aplikace Stay je zaměřena na principu „odměňování“ za pobyt strávený doma (v době pandemie a nařízené izolace/karantény.). Projekt STAY+ bude stavět na tomto inovativním modelu s cílem začlenění odměn do odborného digitálního vzdělávání s udržitelným, flexibilním a dlouhodobým výhledem i mimo pandemii. Počáteční koncept Stay tak dále rozvine prostřednictvím nadnárodní spolupráce, výsledků průzkumů a zdrojů informací vycházejících z konkrétních potřeb organizací poskytující odborné vzdělávání.


Platforma STAY+ je vytvářena s hlavním cílem podpory mladých lidí v odborném vzdělávání. Usiluje o zvýšení jejich povědomí ve studovaném oboru a také zdravém životním stylu. Podporuje osobní angažovanost, řízení času a schopnost dokončovat úkoly. Žádoucím dlouhodobým dopadem projektu je tak zvýšení míry zapojení studentů do odborného vzdělávání a prevence jejich předčasného přerušení studia.

Cílové skupiny:

  • SŠ a Centra odborného vzdělávání
  • studenti SŠ a mládež ve věku 16-21 let studující v Centrech odborného vzdělávání

CÍLE PROJEKTU:

  • Provést průzkum dopadu pandemie na wellbeing studentů
  • Podpořit pozitivní chování, které přispívá k wellbeingu studentů
  • Zvýšit míru zapojení studentů do on-line odborného vzdělávání
  • Vyvinout pro učitele a lektory odborného vzdělávání inovativní nástroj s dlouhodobým dopadem (i mimo pandemii) zaměřený na podporu wellbeingu studentů a jejich aktivní zapojení do odborného vzdělávání